VI STÖTTAR ER I EN ALLTMER OFÖRUTSÄGBAR OMVÄRLD

Risk- och sårbarhetsanalysen är ett verktyg för att skapa trygghet och förbättra beredskapen för de risker din verksamhet står inför. En av de viktigaste poängerna med analysen är att de personer som deltar blir medvetna om riskbilden – detta förbättrar drastiskt förutsättningarna för ett säkert arbete i vardagen. Vid analysen kan alla typer av krishändelser hanteras, allt från tex en naturkatastrof till förlust av en anställd eller förlust av företagets största underleverantör. Det viktigaste är att scenarierna väljs utifrån den specifika verksamheten.

Vi arbetar med olika verktyg för risk- och sårbarhetsanalys, såsom ROSA, MVA och IBERO, för att på ett systematiskt sätt gå igenom verksamhetens risker. Vi utgår från verksamhetens behov, förutsättningar och krav och väljer tillsammans med er det mest passande verktyget. Alla metoderna uppfyller kraven som ställs i de lagar som styr risk- och sårbarhetsanalys i kommuner, landsting och övriga statliga myndigheter.

Inom vår koncern har vi ett bolag som arbetar med Resiliens och Säkerhet. Fire Safety Design Resiliens AB startades 2018. Här ger vi bland annat stöd åt dig i det dagliga arbetet där affärskritiska processer studeras med ett risk- och sårbarhetstänk. Vi bedömer hur resilient ditt företag är vid extraordinära händelser utifrån ett omvärldsperspektiv. Arbetssättet och metodtänket utgår från vår säkerhetskultur sedan 1977.

Resiliens är ett mått på ett företags eller en organisations förmåga att återta sin produktion eller service till sina kunder efter att ha utsatts för någon form av allvarliga problem – oavsett vad. Vi hjälper dig att ta kontroll över riskerna och hantera det oförutsedda.

Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi tjänster inom fysisk säkerhet, personsäkerhet, informationssäkerhet samt klimat och hållbarhet. Kontakta oss gärna så kollar vi hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt! Läs mer på www.fsdr.se