VÅR HISTORIA

Från ett litet Lundakontor till ett av Sveriges största företag inom brand- och riskkonsultation

År 1977 grundas Sveriges första privata brandkonsultföretag av Dr. Yngve Anderberg i Lund. FSD:s Huvudsakliga inriktning utgörs av forskning och konstruktionsbrandskydd under de första åren.

År 1985 anställs de första fyra medarbetarna. Verksamheten vidgas med tiden till att även omfatta brandskadeutredningar, brandgasberäkning och egen utveckling av datorprogram för brandtekniska beräkningar. Den första versionen av finita elementprogrammet TEMPCALC lanseras och detta kommer att bli ett av få referensprogram för brandrelaterad värmeledning av konstruktioner och licensieras till användare på universitet och konsultföretag i flera olika länder.

År 1988 bildas systerföretag FSD UK av professor Gabriel Khoury på imperial College i London.

Under finanskrisen i Sverige i början av 90-talet fokuserar FSD i stället mer på internationella uppdrag, framför allt omfattande gas- och oljeplattformar i Nordsjön och Kanada. I samband med dessa utvecklar vi också metoder för att härleda materialmodeller och dimensioneringsanvisningar åt olika amerikanska tillverkare av epoxybaserade specialprodukter för brandskydd i tuff miljö (såsom PPG och Textron Specialty Materials).

Med förändrade byggregler på hemmaplan i och med BBR 1995 står vi väl rustade inför de nya kraven på brandskyddsdokumentation för nya byggnader. Med huvudkontor i Lund är FSD strategiskt placerat för att fånga upp nyutexaminerade brandingenjörer från LTH:s nya brandingenjörsprogram. Företaget kan expandera och snart blir brandteknisk projektering vår huvudsakliga verksamhet. Inom konstruktionsbrandskydd fortlöper utveckling av program för global strukturanalys, bland annat i samband med Brandforskaruppdraget Multi-Storey Structures in Fire.

Under början av 2000-talet görs företagsstrukturen om och vi blir fler ägare. År 2001 blir Richard Nilsson VD och samtidigt sker flytt till nya större lokaler i Malmö. Den internationella verksamheten styrs om till att omfatta forskning och utveckling av brandskydd i tunnlar som blivit aktuellt efter ett antal olyckor runt om i Europa och vi får snart en ledande roll i ett antal EU-projekt (såsom UPTUN, SAFET-T och NewCon).

År 2004 kommer den nya Lagen om skydd mot olyckor som ställer krav på fastighetsägare och brukare att själva ansvara för sitt systematiska brandskyddsarbete (SBA). Detta blir en snart kompletterande verksamhet för FSD och startskottet för egen utveckling av SYBRA (www.sybra.se), som är ett digitalt verktyg för att enklare hantera sitt systematiska brandskyddsarbete.

1977 grundas Sveriges första privata brandkonsultföretag av Dr. Yngve Anderberg i Lund. FSD:s Huvudsakliga inriktning utgörs av forskning och konstruktionsbrandskydd under de första åren.

1985 anställs de första fyra medarbetarna. Verksamheten vidgas med tiden till att även omfatta brandskadeutredningar, brandgasberäkning och egen utveckling av datorprogram för brandtekniska beräkningar. Den första versionen av finita elementprogrammet TEMPCALC lanseras och detta kommer att bli ett av få referensprogram för brandrelaterad värmeledning av konstruktioner och licensieras till användare på universitet och konsultföretag i flera olika länder.

1988 bildas systerföretag FSD UK av professor Gabriel Khoury på imperial College i London.

Under finanskrisen i Sverige i början av 90-talet fokuserar FSD i stället mer på internationella uppdrag, framför allt omfattande gas- och oljeplattformar i Nordsjön och Kanada. I samband med dessa utvecklar vi också metoder för att härleda materialmodeller och dimensioneringsanvisningar åt olika amerikanska tillverkare av epoxybaserade specialprodukter för brandskydd i tuff miljö (såsom PPG och Textron Specialty Materials).

Med förändrade byggregler på hemmaplan i och med BBR 1995 står vi väl rustade inför de nya kraven på brandskyddsdokumentation för nya byggnader. Med huvudkontor i Lund är FSD strategiskt placerat för att fånga upp nyutexaminerade brandingenjörer från LTH:s nya brandingenjörsprogram. Företaget kan expandera och snart blir brandteknisk projektering vår huvudsakliga verksamhet. Inom konstruktionsbrandskydd fortlöper utveckling av program för global strukturanalys, bland annat i samband med Brandforskaruppdraget Multi-Storey Structures in Fire.

Under början av 2000-talet görs företagsstrukturen om och vi blir fler ägare. År 2001 blir Richard Nilsson VD och samtidigt sker flytt till nya större lokaler i Malmö. Den internationella verksamheten styrs om till att omfatta forskning och utveckling av brandskydd i tunnlar som blivit aktuellt efter ett antal olyckor runt om i Europa och vi får snart en ledande roll i ett antal EU-projekt (såsom UPTUN, SAFET-T och NewCon).

2004 kommer den nya Lagen om skydd mot olyckor som ställer krav på fastighetsägare och brukare att själva ansvara för sitt Systematiska (SBA). Detta blir en snart kompletterande verksamhet för FSD och startskottet för egen utveckling av SYBRA, som är ett digitalt verktyg för att enklare hantera sitt Systematiska Brandskyddsarbete.

År 2007 expanderar FSD stort och inleder med öppna kontor i Helsingborg, Karlskrona och Stockholm. Strax därefter bildas FSD Göteborg (i samarbete med Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark) samt FSD Stockholm som två dotterbolag i den nya koncernen.

Under kommande åren etablerar vi oss också i Kina i samarbete med Dr. Yan Liu. Detta leder till spännande utmaningar och stora projekt, såsom projektledning i byggprocessen för Volvos fabrik i Chengdu, utrymningssimuleringar för den underjordiska järnvägsstationen i Badaling vid Kinesiska muren och dimensionering av brandgasventilation för Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center.

FSD expanderar också vidare i Sverige och startar också ett nytt kontor i Halmstad 2014. Under det fortsatta 2010-talet växer företagsets samtliga enheter till en koncern med ca 60 medarbetare.

År 2018 går Alf Johansson i pension efter nästan 9 år som VD för moderbolaget Fire Safety Design AB och han efterträds av Johan Ohlsson som ny VD.

År 2018 startas även bolaget FSD Resiliens AB, med en strävan fånga upp fler frågor kring risk- och säkerhet.

År 2019 startar vid dotterbolaget FSD Mitt (i samarbete med Byggstatik AB) med kontor i Örebro.

Företagets utveckling 2020-2021 fortsätter därefter i jämn takt med tillkommande kontor i Varberg, Lund och Växjö.