Det finns en del frågor som ständigt dyker upp i vårt dagliga arbete. Vi förespråkar så klart att du kontaktar oss och vi hjälper dig gärna med att svara på alla frågor. Om du skulle sitta dåligt till och inte kan ringa just nu, så kanske du kan finna svar på din fråga här nedan;

Krav på brandskyddsdokumentation föreligger vid uppförande av alla nya byggnader förutom komplementbyggnader under 15 kvm. Omfattning av brandskyddsdokumentationen kan dock variera beroende på vilken typ av byggnad som är aktuell.

Förenklad dimensionering innebär att byggherren uppfyller brandskyddskraven i BBR genom att följa de lösningar och metoder som anges i de allmänna råden till föreskrifterna. Analytisk dimensionering innebär att byggherren uppfyller en eller flera av föreskrifterna på annat sätt än genom förenklad dimensionering, vilket kräver någon form av verifiering med varierande omfattning.

Oftast behövs en handling i ett tidigt skede eller under byggprocessen som beskriver hur brandskyddet ska utformas för att byggreglerna ska uppfyllas. Den handlingen benämns ofta för brandskyddsbeskrivning. Vid färdigställandet av byggnaden arbetas den om till en brandskyddsdokumentation som beskriver det slutgiltiga brandskyddet i byggnaden, dvs. en relationshandling.

Med fläkt i drift vid brand avses en skyddsmetod som innebär att fläktar i ventilationssystem används för att kontrollera brandgaser eller begränsa brand- och brandgasspridning mellan brandceller. Detta är ett alternativ till att använda brandgasspjäll eller att varje brandcell ventileras med ett separat system, men behöver verifieras med beräkningar.

Tillåtet personantal beror på typ av verksamhet, utrymningsvägar och hur brandskyddet i övrigt är utformat. Exempelvis styrs tillåtet personantal ofta av hur lokalens utrymningsdörrar är utformade med hänsyn till beslagning och fri dörrbredd. En bedömning behöver därför göras för varje specifik lokal.

Det beror på var det hanteras, i vilka mängder och på vilket sätt det ska användas. Kontakta gärna våra experter för vidare hjälp.

Vid en tillståndsansökan behövs en sammanställning över mängder, beskrivning av verksamheten, diverse ritningar (situationsplan, byggnadsritning, processritning, etc.), en riskutredning och eventuellt en klassningsplan om det förekommer öppen hantering samt drift- och underhållsinstruktioner. Det kan också krävas intyg för kontroller på t.ex. cisterner. Föreståndare för brandfarliga varor ska utses och anmälas till tillståndsmyndigheten i samband med ansökan.

Ja. Vi skräddarsyr kurser för bl.a. föreståndare för brandfarliga varor efter er verksamhet.

Hur mycket brandskydd som krävs för att skydda en stålpelare till rätt brandteknisk klass påverkas av en rad faktorer, men framförallt: vad för typ av skydd som önskas, vad för slags profil och vilka dimensioner som pelaren har samt hur hög lastutnyttjandegraden i brandlastfallet är, alternativt vilken kritisk temperatur som gäller, för pelaren.

Ombyggnad är en form av ändring av en byggnad. Om projektet benämns som ombyggnad har huvudsakligen betydelse för vilka delar av byggnaden som det ställs krav på. Vid en ändring, annan än ombyggnad, ställs normalt enbart krav på den ändrade delen men vid ombyggnad ställs krav på hela byggnaden, eller på den betydande och avgränsbara delen som förnyas. Förutsättningarna för när en ändring ska bedömas vara så omfattande att den ska betraktas som en ombyggnad ges utifrån Plan- och bygglagen (PBL).

FSD på 5 min

Krav på brandskyddsdokumentation föreligger vid uppförande av alla nya byggnader förutom komplementbyggnader under 15 m2. Omfattning av brandskyddsdokumentationen kan dock variera beroende på vilken typ av byggnad som är aktuell.

Förenklad dimensionering innebär att byggherren uppfyller brandskyddskraven i BBR genom att följa de lösningar och metoder som anges i de allmänna råden till föreskrifterna. Analytisk dimensionering innebär att byggherren uppfyller en eller flera av föreskrifterna på annat sätt än genom förenklad dimensionering, vilket kräver någon form av verifiering med varierande omfattning.

Oftast behövs en handling i ett tidigt skede eller under byggprocessen som beskriver hur brandskyddet ska utformas för att byggreglerna ska uppfyllas. Den handlingen benämns ofta för brandskyddsbeskrivning. Vid färdigställandet av byggnaden arbetas den om till en brandskyddsdokumentation som beskriver det slutgiltiga brandskyddet i byggnaden, dvs. en relationshandling.

Med fläkt i drift vid brand avses en skyddsmetod som innebär att fläktar i ventilationssystem används för att kontrollera brandgaser eller begränsa brand- och brandgasspridning mellan brandceller. Detta är ett alternativ till att använda brandgasspjäll eller att varje brandcell ventileras med ett separat system, men behöver verifieras med beräkningar.

Tillåtet personantal beror på typ av verksamhet, utrymningsvägar och hur brandskyddet i övrigt är utformat. Exempelvis styrs tillåtet personantal ofta av hur lokalens utrymningsdörrar är utformade med hänsyn till beslagning och fri dörrbredd. En bedömning behöver därför göras för varje specifik lokal.

Det beror på var det hanteras det, i vilka mängder och på vilket sätt det ska användas.

Vid en tillståndsansökan behövs en sammanställning över mängder, beskrivning av verksamheten, diverse ritningar (situationsplan, byggnadsritning, processritning, etc.), en riskutredning och eventuellt en klassningsplan om det förekommer öppen hantering samt drift- och underhållsinstruktioner. Det kan också krävas intyg för kontroller på t.ex. cisterner. Föreståndare för brandfarliga varor ska utses och anmälas till tillståndsmyndigheten i samband med ansökan.

Ja. Vi skräddarsyr kurser för bl.a. föreståndare för brandfarliga varor efter er verksamhet.

Hur mycket brandskydd som krävs för att skydda en stålpelare till rätt brandteknisk klass påverkas av en rad faktorer, men framförallt: vad för typ av skydd som önskas, vad för slags profil och vilka dimensioner som pelaren har samt hur hög lastutnyttjandegraden i brandlastfallet är, alternativt vilken kritisk temperatur som gäller, för pelaren

Ombyggnad är en form av ändring av en byggnad. Om projektet benämns som ombyggnad har huvudsakligen betydelse för vilka delar av byggnaden som det ställs krav på. Vid en ändring, annan än ombyggnad, ställs normalt enbart krav på den ändrade delen men vid ombyggnad ställs krav på hela byggnaden, eller på den betydande och avgränsbara delen som förnyas. Förutsättningarna för när en ändring ska bedömas vara så omfattande att den ska betraktas som en ombyggnad ges utifrån Plan- och bygglagen (PBL).