SEVESO

SEVESO

Lagrar och hanterar din verksamhet farliga kemikalier?

I så fall kan din verksamhet vara berörd av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Lag SFS 1999:381, förordning SFS 2015:236, föreskrift MSBFS 2015:8)?

Denna lag benämns Sevesolagen och har sitt ursprung i EU:s Seveso III-direktiv. Målsättningen är att förebygga och begränsa storskaliga kemikalieolyckor.

Det är mängden farliga ämnen som finns eller kan förekomma vid en anläggning som avgör om den omfattas av lagen eller inte. En förteckning av farliga ämnen och gränser för vilka mängder av farliga ämnen som omfattas finns i bilagan till Sevesoförordningen.

Sevesoverksamheter på den högre kravnivån omfattas av krav på säkerhetsrapport och tillstånd enligt miljöbalken. För Sevesoverksamheter på den lägre kravnivån krävs anmälan och handlingsprogram.

På vilken nivå ligger din verksamhet?
Krav för högre nivån

 • Verksamheter som hanterar farliga ämnen i mängder över den högre kravnivån måste tillståndsprövas enligt miljöbalken.
 • Verksamheterna ska skriva en säkerhetsrapport, som bl.a. ska innehålla ett handlingsprogram, en intern plan för räddningsinsatser samt underlag till kommunens insatsplan, en redogörelse för genomfört samråd och uppgifter om de farliga ämnen som förekommer och i vilka mängder de finns.
 • Slutligen ska information till allmänheten tas fram. Den ska finnas tillgänglig via kommunens webbplats och lämnas ut till den allmänhet det berör.

Krav för lägre nivån

 • Verksamheter som hanterar farliga ämnen i mängder över den lägre kravnivån ska göra en anmälan till länsstyrelsen eller lämna motsvarande information vid tillståndsansökan.
 • Utarbeta ett handlingsprogram som ska skickas till länsstyrelsen.
 • Ta fram information till allmänheten som ska finnas tillgänglig via kommunens webbplats.


FSD Resilience erbjuder:

 • Genomlysning av organisationen
 • Genomlysning och genomgång av befintliga underlag och dokument
 • Sammanställning och redovisning samt planläggning av fortsatt arbete
 • Utarbetande av Säkerhetsrapport till organisationen och ansvariga myndigheter
 • Utarbetande av Handlingsprogram till organisationen och ansvariga myndigheter
 • Utarbetande av övriga ingående dokument i Säkerhetsrapporten och handlingsprogram samt övriga dokument till organisationen och andra myndigheter.
 • Medverka vid redovisning till ansvarig myndighet
 • Medverka vid inspektionen av ansvarig myndighet
 • Fungera som återkopplingsansvarig gällande Seveso
 • Fungera som återkommande bollplank gällande Seveso
 • Beredskapsplaner som säkerställer att din organisation hanterar en händelse så att påverkan på omgivningen minimeras och att verksamheten snabbt kan återgå till det normala.
 • Utbildning av ledning och berörd personal om ansvaret och rutiner enligt Sevesolagen
 • Organisationsspel för ledning och berörd personal för att säkerställa att din organisation känner sig trygga i sina roller.

FSD Resilience erbjuder en förstudie där vi översiktligt går igenom och dokumenterar en nulägesbild samt rekommenderar åtgärder som bör vidtas i syfte att säkerställa att din verksamhet följer SEVESO lagstiftningen. Presentationen skräddarsys för att utifrån era behov och önskemål skapa överblick avseende era behov och möjligheter.


Låt oss hjälpa dig med detta!

Anders Seveso 2 
 
 
För mer information kontakta Anders Wiemo, 070-870 13 87

 

   

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor