Riskanalys i fysisk planering

Riskanalys i fysisk planering

I samband med nya och ändrade planer i samhällsplaneringen utför FSD riskanalyser för att skapa ett beslutsunderlag för riskbedömning. Denna typ av riskanalys utförs främst för projekt som rör farligt godstransporter och industri, samt områden som ligger nära denna typ av riskkällor. Riskreducerande åtgärder föreslås vid behov för att kunna möta acceptanskriterier avseende hälsa och säkerhet. Utredningen kan göras separat eller ingå som en del av en miljö- konsekvensbeskrivning.

Riskanalyser är ett viktigt underlag vid beslut om bästa lokalisering av bostäder, verksamheter och annan bebyggelse. FSD arbetar för att göra riskanalyser i fysisk planering till ett enkelt och lättförståligt beslutsunderlag. Målsättningen är att på ett kostnadseffektivt sätt lokalisera och analysera de risker som utgör ett hot mot säkerhet, hälsa och miljö, samt vid behov utforma riskreducerande åtgärder.

FSD strävar efter att i ett tidigt skede vara med i planprocessen. Syftet är att underlätta riskhänsyn i den fysiska planeringen. Genom att delta i processen i ett tidigt skede kan även kostnadsbesparingar göras.

Arbetsmetodiken för FSD:s riskanalyser utgår från de specifika förutsättningar som finns i det aktuella planområdet. Riskobjekt och skyddsobjekt identifieras och beskrivs i den omfattning som är lämplig. Identifierade risker analyseras och värderas utifrån lagstiftningar samt ställda krav och riktlinjer. Vikten ligger i att skydda människors liv och hälsa samt miljön mot risker i samhället.

Med utgångspunkt i riskbedömning presenteras eventuella åtgärdsförslag. Ju tidigare i planprocessen som riskanalysen görs desto enklare är det att att utforma kostnadseffektiva åtgärdsförlag. FSD lägger stor vikt vid att presentationen av åtgärder är tydlig och verklighetsanknuten, för att underlätta genomförandet.

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor