Risk- och krishantering

Risk- och krishantering

Hur kan du utveckla resiliens och nå dina mål?

En genomtänkt hantering av verksamhetens risker bygger mervärde för din organisation, men även för kunder, leverantörer och andra intressenter.

Riskhantering säkerställer att verksamheten når sina mål och planer genom att:

 • utgöra ett verktyg när det gäller att utveckla nya verksamheter eller affärsmöjligheter och att hantera osäkerheter i befintlig verksamhet på ett systematiskt och konsekvent sätt,
 • förbättra beslutsfattande, planering och prioritering genom att skapa insikt rörande förutsättningar, hot, möjligheter och känslighet i verksamhet och projekt,
 • vara en integrerad del i organisationens processer,
 • bidra till att identifiera och minska risknivån i flöden före och efter kärnverksamheten,
 • säkerställa effektiv användning av kapital och resurser,
 • utveckla och stödja personer och organisationens kunskapsbas,
 • skydda och förstärka verksamhetens varumärke.


Men om ...

I alla verksamheter inträffar dagligen händelser eller uppstår situationer där du eller dina medarbetare tvingas fatta beslut utanför den normala ramen.

De flesta av besluten kan fattas utan att verksamheten påverkas eller ens märker att något skett utanför normala ramar i den stund de sker, under förutsättning att organisationen är effektiv och att ledare och medarbetare är kompetenta och känner sina roller och dess ramar och mandat.

Ibland inträffar händelser eller uppstår situationer som, om de inte hanteras klokt, kan äventyra din verksamhet, alltifrån allvarliga störningar, till överlevnad på din marknad.

För att kunna hantera dessa händelser lika effektivt och kompetent som de dagliga mindre, krävs lite eftertanke, analys och handling.


Låt oss hjälpa dig med detta!

Vår idé bygger på att utveckla den inneboende förmåga som redan finns i din verksamhet genom att utifrån ovan beskrivna resonemang:

 • identifiera verksamhetskritiska risker och flöden,
 • verifiera organisation och beslutsfattande i din verksamhet,
 • etablera medvetenhet och förståelse för hur man, i din verksamhet, kan använda befintlig organisation och förmåga att hantera kritiska händelser och situationer utan att ändra invanda ramar och processer mer än nödvändigt,
 • skapa bestående förmåga och självförtroende genom att visa att vi kan, genom att träna organisationen.
  
Ken3c web
För mer information om detta kontakta Affärsområdeschef Ken Henningson, 
070-346 84 32
   

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor