Dimensionerande brandförlopp

Dimensionerande brandförlopp

Med utgångspunkt från lokalens verksamhet och utformning, dess brandbelastning och ventilationsförhållanden kan dimensionerande brandpåverkan beräknas. Detta samt konstruktionens lastutnyttjandegrad ligger sedan till grund för den brandtekniska dimensioneringen.

Standardbrand 

Med brandpåverkan enligt ISO 834 kan en konstruktions bärförmåga beräknas och jämföras aktuella lastutnyttjandegrader i brandtillståndet för respektive brandteknisk klass.

Naturligt brandförlopp

Dimensionering baserad på en modell av ett naturligt brandförlopp ger normalt ett fördelaktigare resultat än dimensionering baserad på klassificering, se även figur 1.

Lokal brand

I lokaler med brandgasventilation som skydd mot övertändning kan dimensionerande brandförlopp utgöras av simulerade brandgastemperaturer i kombination med lokal flampåverkan enligt Eurocode 1. Jämfört med standardbrand med 30 minuters krav på bärförmåga är detta generellt gynnsamt för stålkonstruktioner med stor godstjocklek.

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor