RISKHANTERING VID FYSISK PLANERING

ANALYS AV RISKER SOM UTGÖR HOT MOT SÄKERHET, HÄLSA & MILJÖ

I samband med nya och ändrade planer i samhällsplaneringen utför vi riskanalyser för att skapa ett beslutsunderlag för riskbedömning. Denna typ av riskanalys utförs främst för projekt som berör transport av farligt gods och närhet till industrier och bensinstationer, samt områden som ligger nära denna typ av riskkällor.

Riskreducerande åtgärder föreslås vid behov för att kunna möta acceptanskriterier avseende hälsa och säkerhet. Utredningen kan göras separat eller ingå som en del av en miljö-konsekvensbeskrivning.

Riskanalyser är ett viktigt underlag vid beslut om bästa lokalisering av bostäder, verksamheter och annan bebyggelse. Vi arbetar för att göra riskanalyser i fysisk planering till ett enkelt och lättförståeligt beslutsunderlag. Målsättningen är att på ett kostnadseffektivt sätt lokalisera och analysera de risker som utgör ett hot mot säkerhet, hälsa och miljö, samt vid behov utforma riskreducerande åtgärder.

Arbetsmetodiken för våra riskanalyser utgår från de specifika förutsättningar som finns i det aktuella planområdet. Riskobjekt och skyddsobjekt identifieras och beskrivs i den omfattning som är lämplig. Identifierade risker analyseras och värderas utifrån lagstiftningar samt ställda krav och riktlinjer. Vikten ligger i att skydda människors liv och hälsa, samt miljön mot risker i samhället.

Riskhantering vid fysisk planering

Med utgångspunkt i riskbedömning presenteras eventuella åtgärdsförslag. Desto tidigare i planprocessen som riskanalysen genomförs desto enklare är det att utforma kostnadseffektiva åtgärdsförlag. Vi lägger stor vikt vid att presentationen av åtgärder är tydlig och verklighetsanknuten, för att underlätta genomförandet. Tveka inte att höra av dig så kollar vi hur vi kan hjälpa dig!

RISKHANTERING VID FYSISK PLANERING
Riskanalys för verksamheter
RISKANALYS FÖR VERKSAMHETER
'