Riskanalys, slutförvar för radioaktivt driftavfall

Riskanalys, slutförvar för radioaktivt driftavfall

FSD fick i uppdrag av Svensk Kärnbränslehantering (SKB) att utföra riskanalysen med avseende på miljö och tredje person till MKB i samband med utbyggnaden av SFR. Arbetet syftade till att belysa riskbilden i anslutning till utbyggnationen, driften av den integrerade anläggningen samt avveckling. Även risker förknippade med transporter till och från anläggningen ingick i uppdraget.

SFR är en anläggning strax utanför Forsmark belägen 50 meter under marken. Anläggningen tar exempelvis hand om skyddskläder, filtermassor och utbytta delar från kärnkraftverk. Anläggningen behöver nu byggas ut för att bland annat ta hand om rivningsmaterial från det nedlagda Barsebäcksverket.

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor