Fire Safety Design Resiliens AB

Fire Safety Design Resiliens AB

Sverige står inför många förändringar. Begrepp som trygghet, säkerhet, krishantering och riskhantering diskuteras alltmer i media och hos myndigheter och regering.

llt fler företag, fastighetsägare, skolor och kommuner känner av konsekvenserna från en förändrad omvärld. Fire Safety Design Resiliens AB ingår i FSD AB koncernen och jobbar med frågor rörande Resiliens. Resiliens är ett mått på ett företags eller en organisations förmåga att hantera problem, skapa trygghet och säkerhet, hantera kriser och risker. Inom Fire Safety Design Resiliens AB finns affärsområdena Trygghet och Säkerhet, Risk- och Krishantering samt SEVESO. Alla dessa områden syftar till att samla kunskap och erfarenhet inom respektive område. För att sedan kunna hjälpa och stötta kommuner, skolor, företag, fastighetsägare med flera som behöver öka sin egen kunskap eller förmåga att hantera sina risker och sin säkerhet. Vi hjälper er att nå era mål samtidigt som ni får kunskap om hur ni ska hantera och ställa er inför en förändrad omvärld.

Sveriges regering och riksdag har den senaste tiden pratat mycket om ett totalförsvar, att alla i samhället, både privata och offentliga aktörer, måste kunna bära Sverige och dess medborgare under såväl fredstid som höjd beredskap. Det råder dock stor osäkerhet om vad detta kommer att innebära för enskilda aktörer, och vart Sverige egentligen är på väg gällande lagstiftning och samhällsutveckling eftersom det regering och riksdag säger kan uppfattas luddigt. Därför erbjuder FSD en tvåtimmars föreläsning om just detta, där vi pratar om följande:
• Vad har Sveriges riksdag, regering och myndigheter så som MSB egentligen gett för riktlinjer inför framtiden?
• Vad finns det idag för lagstiftning angående säkerhet, trygghet, krishantering och riskhantering i Sverige?
• Var tror vi att Sverige kommer vara om 5 år?
• Vad har kommuner, landsting och enskilda företag för ansvar i frågor om säkerhet, trygghet och krishantering?
• Hur berörs just din verksamhet av ovanstående?


Vill du höra mer om FSD och vad vi kan och gör inom Affärsområdet Resiliens - kontakta VD Tommy Wågsäter på 0705-140221, tommy.wagsater@fsd.se.

 

  

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor