BRANDSKYDDSFRÅGOR I MODERNA FLERBOSTADSHUS

Under det senaste decenniet har vi sett en övergång till ett mer dynamiskt regelverk med regelbundna justeringar och revideringar. Detta i kombination med en ökande innovations- och produktionstakt samt tydligare och mer kortlivade trender i design och utformning av flerbostadshus har lett till att ett flertal nya utmaningar uppkommit i utformningen av brandskyddet. Med rätt kompetens och aktuell kunskap om nu gällande regler och syftet med dessa, samt ingående kunskap om hur den tekniska utformningen sker kan många av dessa utmaningar hanteras på rätt sätt i rätt skede. Detta säkerställer en hög nivå på brandskyddet och håller samtidigt undan onödiga kostnader under projektering och produktion. Vi har utifrån våra erfarenheter sedan publiceringen av nya PBL 2010 och de nio utgåvor av BBR som släppts efteråt identifierat många utmaningar som återkommer med stor regelbundenhet i just flerbostadshus. Syftet och avsikten med denna artikel är att belysa dessa och visa på hur rätt lösningar i rätt skeden av projekten kan hantera dem på ett sådant sätt att de istället för att växa till stora problem blir en avgränsad och naturlig del av projektering och utförande.

Exempel på frågor som har stor risk att växa om de missas i rätt skede?
Det finns nästan lika många olika brandskyddsfrågor som projekt, så att sammanfatta alla i en artikel på ett begränsat antal sidor är såklart omöjligt. Vår ambition har varit att täcka in de frågor som vi ser är vanligt återkommande, och där det finns mycket stora fördelar med att de lyfts i rätt skede av projekten. Även om många stora frågor fortfarande saknas, till exempel hur utrymning bäst löses vid mer än fyra våningsplan eller vad bärverkskravet är på yttertak, hoppas vi ändå att de fall vi tar upp kan förhindra onödig huvudvärk i åtminstone några projekt. Checklistan som presenteras kan ses som en första koll för byggherre och projektledare när det är lämpligt att göra en extra avstämning med brandkonsulten. Frågorna finns sedan presenterade i lite mer detalj tillsammans med förslag för att lösa dem på bästa sätt under respektive stycke och figur…

Författare:

Mattias Arnqvist, FSD Göteborg AB
Petter Karlsson, FSD Malmö AB

'